შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი – მომსახურება საუკეთესო პირობები!
გასაჭიმი ჭერები – ფრანგული გასაჭიმი ჭერი
November 1, 2018
შალიკაშვილის თეატრი დიდი საფრთხის წინაშე დგას
December 25, 2018

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი – მომსახურება საუკეთესო პირობები!

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ:

1️⃣. თქვენს კომპანიაზე მორგებულ გეგმას, რომელიც დაგეხმარებათ ორგანიზაციაში შრომისა და სახანძრო უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაში;
2️⃣. ობიექტის მოკვლევას და ჩასატარებელ ღონისძიებათა დაგეგმვას;
3️⃣. რისკებისა და ინციდენტების განსაზღვრას და მათ შესაბამისი გეგმის შედგენას;
4️⃣. ობიექტზე არსებული მდგომარეობის ერთიან აუდიტს, როგორც შრომის ასევე სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით;
5️⃣.საგანგებო სიტუაციების მართვისა და სახანძრო უსაფრთოხების მართვის გეგმის შედგენას და დანერგვას;
6️⃣. ობიექტზე საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმის შესაბამისი ცვლილებების დანერგვისათვის საჭირო სტრუქტურის შედგენასა და ფუნქციონალის განსაზღვრას;
7️⃣. სახანძრო, პირველადი დახმარებისა და შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირთა გადამზადებას (თეორია და პრაქტიკა), შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემის გზით;
8️⃣. საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმის დანერგვისათვის საჭირო საშტატო ერთეულების, მიმართულებათა და სტრუქტურულ ერთეულთა განსაზღვრას ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე;
9️⃣. შრომისა და სახანძრო უსაფრთხოების სააბონენტო მომსახურებას;
🔟. ობიექტის ინსპექტირებას სააბონენტო მომსახურების ფარგლებში, სხვადასხვა სიხშირით – ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე;
1️⃣1️⃣. ობიექტზე არსებული ცეცხლმაქრების ინსპექტირებას, მიწოდებას (სხვადასხვა მოცულობის და ხასიათის), ბარათების შედგენას, დამზადებას, აღრიცხვიანობის ჟურნალის წარმოებას, დატუმბვას, და ყველა თანმდევ ღონისძიებათა გათვალისწინებით;
1️⃣2️⃣. სახანძრო სტენდების მიწოდება, ინდივიდუალურად ობიექტის დანიშნულებიდან გამომდინარე;
1️⃣3️⃣. სხვადასხვა ფორმატის საევაკუაციო და სახანძრო საევაკუაციო გეგმების შედგენას, შეთანხმებას, დამზადებას, ობიექტზე განთავსებას;
1️⃣4️⃣. სახანძრო ევაკუაციის სცენარის შედგენასა და მის ობიექტზე ტექნიკური და პრაქტიკული დანერგვის უზრუნველყოფას, პასუხისმგებელი პირის რეაგირების, სახანძრო დაცვის სპეციალურ საშუალებათა გამოყენებისა, სექტორების მართვისა და თავშეყრის ადგილების დეტალური აღწერილობით;
1️⃣5️⃣. სახანძრო-საევაკუაციო გასასვლელების განსაზღვრას, მათ მოწყობას, მიმართულებათა აღნიშვნას მანათობელი ცეცხლმედეგი ნიშნებით, სამაგრებითა და ავარიული განათებებით;
1️⃣6️⃣. შრომის უსაფრთხოების, ელექტრო უსაფრთხოების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების პოსტერების დამზადება, განთავსება ობიექტის შიდა და გარე პერიმეტრზე;
1️⃣7️⃣.საინფორმაციო დაფების დამზადება;
1️⃣8️⃣. ობიექტის აღჭურვა პირველადი დახმარებისათვის საჭირო საშუალებებით;
1️⃣9️⃣. სახანძრო უსაფრთხოების და ყველა სახის უსაფრთხოების სისტემათა პროექტირება, მონტაჟი;
2️⃣0️⃣. ავტომატური ცეცხლქრობის სისტემისა და ჰიდრანტების პროექტირება და მონტაჟი;
2️⃣1️⃣. ობიექტზე გათბობა, გაგრილება, ვენტილაციის სისტმების (VHS) დაპროექტება, მონტაჟი;
2️⃣2️⃣. ელ ფარების მოწყობა;
2️⃣3️⃣. ძალვანი ქსელების დაპროექტება-მონტაჟი;
2️⃣4️⃣. დამიწებისა და მეხამრიდის სისტემების პროექტირება-მონტაჟი;
2️⃣5️⃣. ცალხაზა დიაგრამა;
2️⃣6️⃣. კანალიზაცია წყალგაყვანილობის სისტემის პროექტირება;
2️⃣7️⃣. BMS სისტემის დაპროექტება-მონტაჟი
2️⃣8️⃣. ფასადური განათების კომპიუტრეული მოდელირება, ნორმების შესაბამისი ინტენსივობის გათვლა;
2️⃣9️⃣. ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შედგენილი მიწერილობის შეფასება, რისკების განსაზღვრა და კომპეტენტურ ორგანოში სრული წარმომადგენლობა;
3️⃣0️⃣. ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შედგენილი მიწერილობის საფუძველზე არსებული დავების წარმოება.